Общи Условия

https://www.balni-rokli.com/ представлява виртуална платформа за електронна търговия. Интернет магазинът има специализирана насоченост, а именно продажба на изработени по поръчка и персонализирани бални и абитуриентски рокли.

Всички цени, посочени в този сайт са крайни, а доставката е безплатна на територията на България.

Възможни са разлики в цветовата визуализация на продуктите, поради различни технически параметри и настройки на използваните монитори. Цветовете на всеки продукт са указани в текстовете към него и/или в приложения снимков материал. 

Съдържанието на този онлайн магазин не може да бъде възпроизвеждано, копирано и/или показвано без писмено съгласие www.balni-rokli.com.

Общите условия за ползване на интернет магазина регламентират отношенията, свързани с продажба и покупка на стоки от https://www.balni-rokli.com/. Условията за ползване са публикувани на видно място в сайта и са достъпни са всички потребители.

Основни понятия

"Потребител" е всеки, който е заредил в интернет страниците на https://www.balni-rokli.com/. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите условия за времето на ползване на онлайн магазина, от първоначалното влизане до напускането му.

За да може да извършва действия по валидна поръчка на съответен артикул, ПОТРЕБИТЕЛЯТ регистрира свой профил в https://www.balni-rokli.com/. При извършването на регистрация на профил, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да предостави изискуемите и верни данни. В случай, че настъпи промяна в регистрираните вече от съответния потребител данни, то последния се задължава да актуализира настъпилите промени своевременно.

С регистрирането на Профил в https://www.balni-rokli.com/, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изразява съгласие с настоящите общи условия, с което действие същият приема незабавно посочените в тях клаузи.

"Продукт(и)" са предлаганите чрез онлайн магазин: https://www.balni-rokli.com/ стоки за закупуване.

"Поръчка" е индивидуалната заявка за закупуване на Продукт(и) при условията, предвидени в https://www.balni-rokli.com/, относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя.

"Услуги" са всички действия, осъществявани при предлагането, продажбата и доставянето на Продуктите от онлайн магазин: https://www.balni-rokli.com/.

Oбект/и на продажба са Продуктите, предлагани в www.balni-rokli.com, към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя.

Продуктите, обект на продажба чрез онлайн магазин: https://www.balni-rokli.com/, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и/или сходни характеристики. 
https://www.balni-rokli.com/ не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на специфики и настройки в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Продукти се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството им.

Доставчикът публикува в https://www.balni-rokli.com/ описание на основните характеристики и изображение на всеки артикул, съгласно посочената от производителя информация.

Способи за плащане

Платен депозит ( в размер на 2/3 от стойността на продукта ) по банков път, съгласно чл.93 от ЗЗД, което има потвърдителна, доказателствена и обезщетителна функция, по отношение направената поръчка и представлява авансово плащане по смисъла на чл. 53 от ЗЗП.

След изтичане на определения срок по чл.55, ал.1 от ЗЗП, за доставките на стоки и услуги, по отношение на които този срок се прилага, платеното капаро се приспада от окончателната цена за извършената доставка.

За стоките и услугите изброени в чл.55, ал.2 от ЗЗП, Потребителят заплаща направо цената на доставените Продукти, освен ако страните не се договорят друго.

Рекламация

Клиент, поръчал стока, може да откаже получаването след доставка само в следните случаи: Когато е налице пълно несъответствие между поръчана и доставена стока ( грешен модел, грешен размер, грешен цвят или комбинация от изброените ), както и нейната цена, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, продукти подлежат на рекламация.

Купувачът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 7-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде повредена и ползвана и без да е нарушена целостта на опаковката, с която е доставена. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите.

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Продукти от онлайн магазин: www.balni-rokli.com по реда и условията, посочени в него.

Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.

Потребителят има право на доставка на заявения Продукт и на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в https://www.balni-rokli.com/.

Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения ред в онлайн магазина. https://www.balni-rokli.com/ има право да обяви отстъпки от цените, които вече са калкулирани в продажната цена на предлаганите стоки, без да е необходимо допълнително да ги начислява.

Потребителите на онлайн магазин: https://www.balni-rokli.com/ нямат право да разпространяват, променят, копират, продават, съдържанието на https://www.balni-rokli.com/, без изричното писмено разрешение на https://www.balni-rokli.com/.

Заявеният артикул се доставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ с подходяща опаковка и на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес за доставка до офис на съответната куриерска фирма.

При получаване на стоката от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от негов представител, последния подписва всички документи, необходими за потвърждаването на извършената доставка на съответния продукт.

ПОТРЕБИТЕЛ, който е получил продукт от сайта https://www.balni-rokli.com/ има право да откаже получаването на поръчката само в един от изброените случаи в глава РЕКЛАМАЦИИ.

Връщането на съответния продукт се извършва в 7 - дневен срок, който започва да тече от деня на получаване на продукта. В противен случай, КЛИЕНТЪТ губи правото си да върне дадения продукт.

Права и задължения на https://www.balni-rokli.com/

https://www.balni-rokli.com/ може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други интернет страници и ресурси. https://www.balni-rokli.com/ не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на https://www.balni-rokli.com/ и трети лица, вследствие използване или достъп до тези интернет страници и ресурси.

Потребителят е длъжен да обезщети https://www.balni-rokli.com/ и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни www.balni-rokli.com в нарушение на закона, настоящите Условия за ползване, добрите нрави или интернет етиката.

www.balni-rokli.com полага грижа информацията, която се публикува на сайта www.balni-rokli.com да бъде вярна и актуална. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за невъзможността да се предостави достъп до сайта, както и за необработването на подадените заявки, в случай че настъпят обстоятелства като непреодолима сила, случайни събития или проблеми в интернет пространството.

Всички спорове между страните ще се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове ще се решават от компетентния съд, съгласно действащите нормативни разпоредби на територията на Република България.

Изменение на Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от www.balni-rokli.com, като се задължава да уведоми Потребителя за промени в Условията за ползване, като публикува в онлайн магазина съобщение за измененията, както и самите изменения - за запознаване с тях. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с Условията за ползване, по този начин отказва изпълнение на поръчката, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

Уведомления

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез www.balni-rokli.com се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в онлайн магазина и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.